Shiok Express

9855 Austin Ave #907, Burnaby, BC V3J 1N4