Steve’s Poke Bar (Lougheed)

912K 9855 Austin Ave, Burnaby, BC V3J 1N4

604.559.7653